Ochrana osobných údajov

I. Ochrana osobných údajov a zásady ochrany osobných údajov

a) Výklad pojmov:
 „Prevádzkovateľom“ je Prenajímateľ, Bystreečka House s.r.o. Jána Milca 8, 010 01 Žilina Slovensko, IČO: 51 314 185. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 69254/L,

„Dotknutou osobou“ je Klient, t. j. osoba, ktorá Prevádzkovateľovi poskytuje osobné údaje na účely súvisiace s ubytovacími službami, iii. „Nariadením je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46ES, t. j. všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), iv. „Zákonom“ sa rozumie zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b) Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje pre účely uzavretia a plnenia zmluvy medzi Zmluvnými stranami založený Objednávkou, ktorú dotknutá osoba uskutoční, ako meno a priezvisko, adresa (ulica a súpisné číslo, poštové smerovacie číslo, mesto, krajina), telefonický kontakt a e-mailový kontakt a pri právnických osobách názov spoločnosti, IČO, DIČ a IČ-DPH. 

c) Právnym základom spracúvania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je objednávka a následná zmluva s Prevádzkovateľom, ktorú bez poskytnutia osobných údajov nebolo možné uzavrieť. 

d) Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa, t. j. minimálne po dobu 10 rokov z dôvodu povinnej archivácie účtovných dokladov. 

e) Spracúvaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zisťuje alebo môže zisťovať webhostingové služby, správu webových stránok Prevádzkovateľa a správu CRM systémov.

f) Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii a ani tretím osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov. g) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o Dotknutej osobe na účely plnenia práv a povinností podľa Objednávky, ktorej Zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, najmä spracúvanie, vybavenie a potvrdenie Objednávky, inkaso pohľadávok Zmluvnej ceny, na účely vybavenia reklamácií a sťažností Dotknutej osoby. 

h) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o Dotknutej osobe na účely stanovené osobitnými predpismi, najmä z oblasti daní, účtovníctva a archivácie Právnym základom sú predovšetkým osobitné predpisy. Tieto údaje Prevádzkovateľa uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi. 

i) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o Dotknutej osobe na účely ochrany svojich práv v správnom, civilnom, príp. trestnom konaní. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Tieto Prevádzkovateľ uchováva po dobu piatich rokov od poskytnutia Služby. 

j) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o Dotknutej osobe na účely predchádzania hackerským útokom. Právnym základom je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, a to zaistenie informačnej bezpečnosti, zabránenie neoprávneným prístupom a ochrana pred hackerskými útokmi. Tieto údaje Prevádzkovateľ uchováva po celú dobu, po ktorú spracúva údaje o Dotknutej osobe na iný účel na základe právneho základu. 

k) Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v rozpore s Nariadením alebo Zákonom. 

l) Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel, je povinný pred ďalším spracúvaním poskytnúť Dotknutej osobe informácie o inom účele, právnom základe a dobe uchovávania osobných údajov, a pre prípad, že zákon vyžaduje súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním, tak si tento súhlas je povinný od Dotknutej osoby vyžiadať. Osobným údajom sa rozumie údaj týkajúci sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napr. meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. 

m) Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Prevádzkovateľ osobné údaje spracúva, Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a má právo požadovať informácie o účele spracúvania osobných údajov, informácie o rozsahu a kategóriách spracúvania osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vrátane údaja o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané, plánovanej dobe uchovania, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, a informácie o prípadných príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať opravu alebo výmaz osobných údajov, ak nie sú presné, resp. ak sa pominul účel ich spracúvania. 

n) Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Prevádzkovateľovi. Toto právo by sa malo uplatniť v prípade, keď subjekt údajov poskytol osobné údaje na základe svojho súhlasu, alebo pokiaľ je spracovanie potrebné za účelom plnenia zmluvy. Prevádzkovateľ na základe žiadosti Dotknutej osoby poskytne Prevádzkovateľovi tieto údaje bez zbytočného odkladu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré nie sú spracovávané automatizovane. 

o) Ak sa Dotknutá osoba domnieva, že je spracúvanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, je oprávnený požadovať obmedzenie spracúvania, vzniesť námietku, žiadať vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu, najmä potom požadovať opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak sa Dotknutá osoba domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jeho osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.uoou.sk) 

p) V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania osobných údajov nás môžete kontaktovať: – adrese prevádzkovateľa: Bystreečka House s.r.o. Jána Milca 8 010 01 Žilina, Slovensko, info@bystreecka.sk+421 905 366 740www.bystreecka.sk 

q) Dotknutá osoba vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), vyhlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom podľa tohto zákona. 

r) Dotknutá osoba udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so získavaním, spracúvaním a uchovávaním osobných údajov Dotknutej osoby. 

s) Dotknutá osoba poskytnutím osobných údajov dáva súhlas na ich uloženie v databáze a informačnom systéme Prevádzkovateľa. K zabezpečeniu ochrany osobných údajov má Prevádzkovateľ vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy na webových stránkach Prevádzkovateľa sú spracúvané v súlade so Zákonom. 

t) Odvolanie súhlasu Dotknutej osoby je možné uskutočniť písomne s udaním alebo bez udania dôvodu.

II. Spracúvanie osobných údajov na účely registrácie v rezervačnom systéme

a) Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely uzavretia a plnenia Zmluvy o poskytovaní služieb spojených s registráciou, ktoré spočívajú vo vytvorení užívateľského účtu v Rezervačnom systéme, v získaní možnosti spravovať objednávku v on-line prostredí, v získaní možnosti uskutočňovať budúce objednávky bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov a v získaní možnosti sledovať históriu objednávok, sú: – meno a priezvisko, – adresa (ulica a súpisné číslo, poštové smerovacie číslo, mesto, krajina), – e-mail, – telefonický kontakt, – pri právnických osobách názov spoločnosti, IČO, DIČ a IČ-DPH. 

b) Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je vyššie uvedená zmluva s Prevádzkovateľom, ktorú by bez poskytnutia údajov Dotknutej osoby nebolo možné uzavrieť. 

c) Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s registráciou v Rezervačnom systéme Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania. 

d) Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu týchto webových stránok a správu CRM systémov Prevádzkovateľa. 

e) Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám, s výnimkou vyššie uvedených Sprostredkovateľov. 

f) Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. 

g) Možnosť registrácie v Internetovom obchode nie je primárne určená pre Dotknuté osoby mladšie ako 18 rokov.

III. Používanie súborov cookies

a) Čo sú súbory cookies a ako fungujú? Cookies sú malé súbory, ktoré do počítača, mobilu alebo tabletu Dotknutej osoby posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré táto Dotknutá osoba navštevuje. Súbory cookies sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní webových stránok Dotknutá osoba používa. Pri opakovanej návšteve týchto webových stránok internetový prehliadač Dotknutej osoby znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť týchto webových stránok. 

b) Ako súbory cookies používa Prevádzkovateľ? Prevádzkovateľ používa súbory cookies za účelom zabezpečenia riadnej funkčnosti týchto webových stránok (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické účely v záujme neustáleho zlepšovania nastavenie týchto webových stránok a ďalej súbory cookies na účely zobrazovania reklamy – v tom taktiež spočíva právny záujem Prevádzkovateľa týchto stránok, ktorý je právnym základom spracúvania cookies. Dáta, ktoré Prevádzkovateľ spracováva na základe súborov cookies, sú anonymné a nie sú spájané so žiadnou konkrétnou osobou. 

c) Ako je možné používanie súborov cookies nastaviť a zakázať? Súbory cookie si môže každá Dotknutá osoba spravovať vo svojom internetovom prehliadači. Rôzne internetové prehliadače majú rôzne postupy na zakázanie alebo povolenie súborov cookies, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v ponukách ako sú: Možnosti alebo Nástroje. Priamo v internetovom prehliadači tak má Dotknutá osoba možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies môže však spôsobiť, že používanie niektorých základných funkcií týchto webových stránok nebude možné. 

d) Ako dlho si Prevádzkovateľ ponecháva získané informácie? To, ako dlho si získané dáta Prevádzkovateľ ponecháva, závisí vždy na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu session cookies vyprší ihneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookies, vrátane lokálne prístupných objektov, môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov.

IV. Orgán dozoru

Dozor a kontrolu nad dodržiavaním povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu zo zákona č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).